China Region Profile

Northeast / Northcentral China
Dr. Ping He
Beijing, Hebei, Henan, Shandong, Shanxi, Tianjin, Heilongjiang, Jilin, Liaoning


Northwest China
Dr. Shutian Li
Gansu, Inner Mongolia, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Xinjiang


Southeast China
Dr. Fang Chen
Anhui, Fujian, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shanghai, Zhejiang


Southwest China
Dr. Shihua Tu
Chongqing, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Sichuan, Tibet, Yunnan